NYA SKOTTORP

Nya SkottorpPå Nya Skottorp finns idag företagets smågrisproduktion med ca 960 årssuggor och 23 000 producerade smågrisar per år. År 2001-2002 gjordes det en större investering iform av tillbyggnad & ombyggnad av suggstallarna. Tillsammans med Värestorp bedrivs idag en helintegrerad grisproduktion.

På fastigheten finns även ca 100 Ha mark samt två vindkraftverk på 250 resp. 600 KW som tillsammans producerar ca 1 400 MWh. November 2009 stod ett nytt rekryteringsstall färdigt och besättningen är numera sluten.Smågrisproduktionen sköts av förmannen (Malin Berggren) samt 6,5 djurskötare och 0,5 reperatör.

 

 

 

Värestorp

VÄRESTORP

Värestorp har idag 15 avdelningar med totalt ca 7 000 platser, vilket medför en produktion på drygt 22 000 slaktsvin om året. Anläggningen sköts av Gösta Paulsson och 2,5 anställda samt en reperatör.

 

ÖVRIGT 

Kontor och administration sköts av Lisbeth Paulsson.
 

ARBETSMILJÖPOLICY
Personalen utgör den viktigaste resursen för verksamheten på Edenberga Gård AB. Arbetsplatsen ska vara attraktiv och erbjuda en god arbetsmiljö, där arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i Edenberga Gård AB:s verksamhetsplanering. Personalen ska känna sig delaktiga i verksamhetens utveckling och uppleva att arbetsmiljön är trivsam och stimulerande. Arbetsmiljön ska inte bara vara säker utan även utvecklande och påverkningsbar för den enskilde, där jämställdhet och jämlikhet har stor betydelse. Arbetsmiljöarbetet ska bygga på förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare. Resurser för det förebyggande arbetsmiljöarbetet i form av information, utbildning och avsatt tid för arbetsmiljöarbetet ska finnas tillgängligt för de anställda som är aktivt delaktiga i företagets arbetsmiljöarbete.       

 

 

ARBETSMILJÖRUTINER

Ansvarsfördelning
Huvudansvarig arbetsgivare och ägare, Gösta Paulsson, har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön i Edenberga Gård AB:s alla verksamheter. Respektive förman ansvarar för att se till att arbetsmiljölagens intention uppföljs på de olika driftsgårdarna Nya Skottorp och Värestorp Gård så ingen anställd eller inhyrd personal skadas eller far illa på arbetsplatsen. Vid tillfälle då inte detta kan fullgöras kontaktas verksamhetens huvudansvarig. Det är viktigt för verksamheten och arbetsmiljöarbetet att varje arbetsmiljöansvarig håller sig uppdaterade och underrättande av utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Arbetsmiljöansvariga för respektive driftsgård ska ha goda kunskaper om verksamheten samt känna till de arbetsmiljöföreskrifter som gäller. Det är den ansvariges uppgift att se till att information når anställda/ nyanställda om hur dessa föreskrifter ska tillämpas samt se till att de berörda har den kunskapen som behövs för att undvika skada eller ohälsa. I ansvaret ingår också att ha tillsyn över att verksamheten tillämpar föreskrifterna.  

 

Utförande av arbetsmiljöarbetet

Alla som är delaktiga i verksamheten är ansvariga för att brister och risker uppmärksammas och rapporteras till arbetsmiljöansvarig. Rutiner, instruktioner och föreskrifter ska följas av alla anställda och det är de arbetsmiljöansvariga som ser till att alla berörda känner till vad som gäller för de olika driftsplatserna. En grundförutsättning för att personalens delaktighet i arbetsmiljöarbetet på alla driftsplatserna är öppen vardags kommunikation och kontinuerliga personalmöten. På alla driftsplatser ska även medarbetarsamtal erbjudas och aktivt rehabiliteringsarbetet. När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering anlitas hjälp utifrån såsom företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig.

 

Arbetsskadehantering och anmälan av tillbud och arbetsskador/olyckor är något som också ska förekomma på varje driftsplats samt uppföljning och dokumentation. Kontinuerligt ska arbetsmiljöansvarig se till att handlingsplanen uppdateras och följs upp och att ansvariga har åtgärdat de brister och risker som förts upp på den. Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risken för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.