GRISPRODUKTIONEN

Smågrisproduktionen:

Nya Skottorp

På Nya Skottorp finns ca 960 suggor och det produceras ca 23 000 smågrisar per år. Produktionen bedrivs omgångsvis med en suggrupp som grisar varje vecka, 5 veckors ditid och 22 suggrupper.

Egen rekrytering finns numera sedan augusti 2009 för att själv kunna ta fram och påverka urvalet samt öka hälsostatusen.

Grisarna levereras till slaktsvinstallarna på Värestorp när de är ca 11 veckor gamla och väger ca 30 kg.

På anläggningen finns 6 st. grisningsavdelningar och 8 st. tillväxtstallar, varav ett tillväxtstall används som restavdelning.

Betäckningsavdelningen består av 6 st. djupströbäddar med ätbås och självstängande grindar, samt mindre boxar för suggor, galtar och rekrytering.

Sinsuggor finns i 3 st. stallar med delvis olika boxtyper, både 3-rummare med ätbås och 2-rummare, så kallade burträsksystem. Rekryteringen finns i ett stall med 2 avdelningar, yngre avdelningen med tvärtråg och äldre avdelningen med så kallat burträsksystem.

Utfodringen sker med Datamix blötutfodring i alla stallar. Allt foder köps in.

Grisproduktion

Slaktsvinsproduktionen:

Värestorp

På Värestorp finns 7 000 slaktsvinsplatser och det föds upp ca 23 000 slaktsvin årligen. Smågrisarna kommer från egen smågrisproduktion (Nya Skottorp).

Platserna är fördelade på 15 avdelningar. Utfodringen sker med färdigfoder, permeatvassle och drank via datamix blötutfodring. Allt foder köps in.

Sedan förvärvet år 2004 har löpande underhåll och renoveringar gjorts i framförallt byte av ny inredening men även ny ventilation i vissa stallar allt för att öka trivselen för både djur och personal.

Dimanläggning har installerats i några stallar för att få en bättre inomhusmiljö samt för att användas till blötläggning innan tvätt.

Information om planerad biogasproduktion på Nya Skottorp (Skottorp 2:1), samt sammanslagning av tillstånd för djurproduktion på Nya Skottorp och Värestorp (Värestorp 6:100), Edenberga Gård AB, Laholm

Vår verksamhet omfattar idag grisproduktion på två gårdar, Nya Skottorp och Värestorp. På Nya Skottorp finns 968 suggor som producerar ca 23 000 smågrisar varje år. Där finns också 600 gyltor för egen rekrytering. När smågrisarna väger ca 30 kg flyttas de till Värestorp där de föds upp till slakt.

Vi planerar nu att bygga en biogasanläggning på Nya Skottorp för rötning av stallgödseln från gårdens grisar, och vill med detta samrådsunderlag informera om våra planer och hur det kommer att påverka vår närmiljö. Stallgödseln rötas redan idag i Laholms biogasanläggning och vi tar tillbaks rötad gödsel (så kallad biogödsel). Genom att bygga en egen biogasanläggning skulle vi slippa gödseltransporterna till Laholms biogasanläggning och samtidigt kunna använda gasen till el- och värmeförsörjningen på gården. Därmed kommer vi att elda mindre med halm och köpa in mindre el.

I samband med denna tillståndsansökan vill vi också lägga ihop de tillstånd vi har för djurproduktionen. Idag har vi ett tillstånd för suggorna på Nya Skottorp och ett tillstånd för slaktsvinen på Värestorp. Vi kommer inte att förändra djurproduktionen utan vill bara förenkla administrationen genom att hantera all verksamhet inom samma tillstånd.

Byggnader

Planen är att placera biogasanläggningen (rötkammare på ca 1000 m3, avsedd för mesofil rötning) vid halmpannan alternativt bakom den nya maskinhallen (se bilaga 1 för förslag på olika placer­ingar). Vi kommer även att sätta upp en kraftvärmeanläggning för kombinerad el- och värmeproduktion från biogasen i anslutning till rötkammaren.

Gödseln rötas i ca 20-25 dagar innan den pumpas över till befintliga gödsel­brunn­ar. Rötning av gödseln påverkar inte gödselvolymerna nämnvärt och därmed inte lagringsbehovet. Däremot kan det vara svårare att få ett svämtäcke på biogödsel och eftersom vi redan idag har rötad gödsel i brunnarna så tillsätter vi halmrik gödsel för att bilda svämtäcke.

 Avståndet till närmaste granne blir ca 500 m (se bilaga 2).

Vår förhoppning är att kunna börja bygga under hösten och att anläggningen ska vara klar i april 2011.

Produktion av biogas

Vi kommer att röta stall­gödseln från Nya Skottorp, en del av gödseln från Värestorp och grönmassa i form av majs. Vi kommer inte att använda några avfallsprodukter från t ex slakterier eller livsmedelsindustri och därmed kommer det inte att lukta illa från anläggningen.

Biogasen kommer att användas för kombinerad el- och värmeproduktion (så kallad kraftvärme­produktion). Biogasen som produceras kommer att täcka värmebehovet i stallarna och för att värma rötkammaren. Men eftersom värmebehovet varierar över året så är det inte säkert att biogasen alltid räcker till. Idag värms stallarna med en halmpanna och biogasen kommer att ersätta största delen av halmen. Vi måste även i fortsättningen ha en viss eldning med halm för att täcka upp när gasproduktionen inte täcker värmebehovet. Gasen ska också ersätta en del av den el som vi idag köper men kommer inte att täcka hela elbehovet.

Buller och transporter

Transporterna av gödsel kommer att förändras främst genom att gödseln kommer att köras andra vägar än idag. På kartan i bilaga 3 har vi markerat de vägar där gödseln transporteras idag och den väg vi kommer att köra gödsel när biogasanläggningen är byggd. Med egen biogas­produktion skulle vi slippa gödsel­transport­erna till Laholms biogasanläggning men vi kommer att köra gödsel från Värestorp till Nya Skottorp. Det kommer att bli ca 200 transporter per år mellan Värestorp och Nya Skottorp.

Det kan uppstå buller under en begränsad tid i samband med byggnationen av den nya biogasan­lägg­ning­en. Bullerstörningarna bedöms dock bli små med tanke på anläggningens placering i förhållande till närboende.

Lukt

Eftersom vi inte kommer att ta emot något avfall från slakterier eller livsmedelsindustri så är det bara gödseln som kommer att ge lukt vid rötkammaren. Lukt från gödsel uppstår främst i samband med spridning. När gödseln har rötats i en biogasanläggning minskar lukten och den lukar under en kortare period vid spridning. Ur luktsynpunkt är det alltså positivt med biogasrötning av gödsel.

Utsläpp till luft

Rötning av stallgödsel påverkar utsläppen från lagring och spridning av gödseln samt indirekt ut­släppen från energianvändningen.

Rötningen har goda möjligheter att minska växthusgasut­släpp­en fram­förallt när bio­gasen används för att ersätta fossila bränslen och metan­för­lust­erna från lagringen minskar när gasen samlas upp som biogas. Dessutom blir en större andel av kvävet direkt växttillgängligt, och ett gott utnyttjan­de av den rötade gödseln kan då minska behovet av mineralgödselkväve.

Rötningen ökar dock risken för ammoniakförluster eftersom andelen ammonium­kväve ökar, pH stiger och den rötade gödseln bildar ett sämre svämtäcke. Risken kan minimeras genom lämplig täckning av gödseln samt val av spridningsteknik och spridnings­tidpunkt. Eftersom all vår gödsel redan idag rötas så blir det ingen förändring på gårdsnivå. Men genom att röta gödseln här på Nya Skottorp kommer kapacitet i Laholms biogas­anlägg­ning att frigöras, och de får möjlighet att ta emot gödsel från andra gårdar så att den totala mängden gödsel som rötas i Laholm kan öka.

Natur- och kulturmiljövärden

Inga fornminnen eller andra kulturmiljöobjekt påverkas av anläggningens utbyggnad. Gården ligger utanför planlagt område och anläggningen byggs på åkermark.

Har du frågor eller vill framföra synpunkter?

Du är välkommen att ringa mig eller skriva ner dina synpunkter och skicka dem. Senast den 28 juni vill jag ha dina synpunkter.

Du har även möjlighet att komma med synpunkter senare, när ansökan och miljökonsekvensbe­skrivningen är inlämnad till länsstyrelsen. Då skickar du dina synpunkter till dem, men det bästa är att höra av sig direkt till mig.

 Den fortsatta processen kommer att gå till så här:

  • Efter att samråd genomförts (=detta brev) skrivs ansökan och en miljökonsekvens­be­skriv­ning (MKB) som skickas in till länsstyrelsen.
  • När länsstyrelsen konstaterat att ansökan och MKB är komplett annonseras det i Laholms tidning. Då har ni chans att yttra er till länsstyrelsen.
  • Eventuellt inkomna synpunkter granskas och jag får yttra mig över dem.
  • Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation fattar beslut om företaget får tillstånd eller inte.
  • Ett eventuellt tillstånd kan överklagas av grannar och andra berörda.
  • Ev överklaganden avgörs av miljödomstolen.

Nya Skottorp 17 juni 2010

Med vänliga hälsningar

Gösta Paulsson

––––––––––––––––––––––––––––––

Edenberga Gård AB

Nya Skottorp

312 96  Laholm

Tel 0430-233 12 (Bostad)

Tel 0430-220 33 (Kontor)

Mobil 070-550 44 24

Gårdbild biogas 

 

 

Karta 500

Gödselkarta